Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
Ôn luyện Toán tư duy lớp 3 Các bài toán tính nhanh

Các bài toán tính nhanh

Các bài toán tính nhanh


Bài giảng

Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 1
Nâng cao 2742 lượt học Video Tài liệu

Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 1


Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 2
Nâng cao 534 lượt học Video Tài liệu

Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 2.

Các em học sinh tải file bài tập về làm trước khi theo dõi thầy Hiếu chữa bài nhé!


Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 3
Nâng cao 325 lượt học Video

Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 3.

Các em học sinh tải file bài tập về làm trước khi theo dõi thầy Hiếu chữa bài nhé!


Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 4
Nâng cao 1136 lượt học Video Tài liệu

Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 4.

Các em học sinh tải file bài tập về làm trước khi theo dõi thầy Hiếu chữa bài nhé!


Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 5
Nâng cao 404 lượt học Video Tài liệu

Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 5.

Các em học sinh tải file bài tập về làm trước khi theo dõi thầy Hiếu chữa bài nhé!


Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 6
Nâng cao 390 lượt học Video Tài liệu

Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 6.

Các em học sinh tải file bài tập về làm trước khi theo dõi thầy Hiếu chữa bài nhé!


Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 7
Nâng cao 404 lượt học Video Tài liệu

Tính nhanh giá trị của biểu thức - bài 7